918 55 022 svein@otakst.no

Begreper i takstskjema

Her kan du lese en kort orientering om begreper som er brukt i NITO Taksts takstskjema.

Begreper

Generelt
En takst er avholdt i henhold til den takstinstruks som gjelder for takstingeniører tilsluttet NITO Takst.

Alle takstingeniører tilknyttet NITO Takst vil til enhver tid ha tilgjengelig en databaseutskrift som viser prisutviklingen for eiendommer i landet, fylket, kommunen og bydel, samt relatert på vegnavn.

Bygningsmessig
Den bygningsmessige beskrivelse uttrykker bygningens tekniske oppbygging. Det bemerkes at bygget ikke er kontrollert for skjulte feil og mangler. For eiendommer som skal selges anbefales det generelt å foreta en teknisk tilstandsvurdering.

Teknisk vurdering
De fleste boliger forringes over tid. Dels forringes overflatematerialer fra bruk og slitasje, dels fra utidsmessighet, farge, trend o.l., og dels ved at offentlige forskrifter og kvalitetskrav endres. I tillegg er det forskjellig og individuell levetid på de enkelte materialer som brukes i en bolig.

Med utgangspunkt i en forenklet vurdering av en del hoveddeler i bygningen vil et tilnærmet riktig verdifradrag fremkomme. Det presiseres at den antatte verdireduksjon er i forhold til nytt. Med andre ord ikke kostnader som påløper for å oppdatere objektet til dagens kvalitetskrav.

Arealbenevnelser
Arealbenevnelsene er i henhold til Norsk Standard, NS 3940. For nærmere forklaringer henvises det til originalstandarden som fås kjøpt i bokhandelen.

BTA = Bruttoareal — et areal av måleverdige deler begrenset av ytterveggs utside.

BRA = Bruksareal — er det areal av bruksenheter og felles deler som ligger innenfor omsluttende vegger med fradrag i henhold til nærmere retningslinjer i NS 3940.

BYA = Bebygd areal — er det areal som bygningen opptar av terrenget.

P-ROM = nettoarealet av primære rom, inklusive arealet av veggene mellom disse.
 
S-ROM = nettoarealet av sekundære rom (boder og lignende) inklusive arealet av veggene mellom disse.

Brutto årsleie
Dette innbefatter nåværende årsinntekter for utleiedel(er) korrigert for rente på evt. innskudd.

Driftsutgifter
I posten er medtatt boligens årlige driftsutgifter til blant annet forsikring, kommunale avgifter, normale vedlikeholdsutgifter, etc.

Normale byggekostnader
Her er medtatt det bygningen normalt koster komplett ferdigstilt fra håndverker. Dette inkluderer alle håndverkergrupper, offentlige gebyrer og normale byggelånsrenter.

Verdireduksjon
I denne post føres opp det forhåndsberegnede verdifradrag for elde, slitasje, osv. På nybygg gjøres fradrag for gjenstående arbeider for at bygget skal ansees som ferdigstilt til å bo i. Dette er normalt det arbeidet som må utfores for at kommunen skal utstede ferdigattest.

Normale tomtekostnader
Tomtekostnadene omfatter normalt grunnlagskostnader som råtomt med påkostninger for vann, vei, avløp, strøm, tilknytningsavgifter, opparbeidelse av tomt, arrondering av terreng, og ferdigstillelse av berørt terreng. Hellelegginger, støttemurer, utvendig lysarmaturer, gjerde, flaggstang, og andre ting av varig verdi medtas her. Spesielle grunnlagsinvesteringer som for eksempel brønnboring, kloakkrenseanlegg, etc., tas med i denne post men angis spesielt.

Eiendommens tekniske verdi
Eiendommens tekniske verdi er summen av de forannevnte poster.

Dagens salgsverdi
Denne settes til det beløp takstingeniøren mener eiendommen eller leieretten kan omsettes til på takstdagen. Dette vil si den prisen flere interesserte kjøpere er villig til å betale. Den normale salgsverdi vil derfor gjenspeile de priser og svingninger som er i markedet. Til hjelp i denne vurderingen benytter takstkonsulenten den tidligere omtalte database som gjengir faktiske eiendomsomsetninger. Denne verdi er det som betegnes som verditakst.

Anbefalt låneverdi
Denne verdi skal danne grunnlag for langsiktig belåning og ansettes slik at den gir långiver nødvendig sikkerhet. Normalt vil låneverdien ligge i underkant av en grundig vurdert salgsverdi, men aldri over teknisk verdi.