918 55 022 svein@otakst.no

Radonmåling

Østfold Takst AS tilbyr radonmålinger etter Statens Stråleverns anbefallinger. Målingen gjøres kontinuerlig i 2 måneder i perioden fra 15 oktober til 15 april. Det skal måles i minst 2 oppholdsrom, ved flere etasjer skal det måles i minst ett oppholdsrom i hver etasje. (Opp til 3 etasjer.)Med oppholdsrom menes stue, soverom, barnerom. Ved større hus kan det være behov for flere målere i hver etasje.

Etter endt måleperiode får man en rapport pr måler som har med følgende punkter:

  • Serienummer som identifiserer måler.
  • Type rom som er målt.
  • Dato for når målingen ble startet og avsluttet. ü
  • Radonkonsentrasjon i måleperioden i enheten Bq/m3, med utvidet måleusikkerhet beregnet med en dekningsfaktor på 2.
  • Beregnet årsmiddelverdi i enheten Bq/m3.

Hvem bør sjekke radonnivået

Ved utleie av bolig/leilighet er det krav om at det skal være rapport fra radonmåling tilgjengelig for leietaker og eventuelt tilsyn. Frist for å ha utført radonmåling var 1. Januar 2014.

Det er i dag ikke krav til at man skal ha utført radonmåling i sitt eget hjem, men det anbefales at det gjøres, da det er like stor sjanse for radon i sitt eget hjem som i en utleiedel.

Hva er radon

Radon er en luktfri og usynlig gass som naturlig dannes i jordskorpen. I utemiljø vil konsentrasjonen normalt være lav, men høy konsentrasjon av radon innendørs kan medføre stor helsefare. Vet vi egentlig nok om våre bygningers usynlige fiende?

Radon er et radioaktivt stoff som dannes i grunnen. Når bygg reises vil gassen trekke inn i bygninger via sprekker og utettheter uten at vi mennesker hverken ser, lukter eller på annen måte merker at den er der. Konsentrasjonen er som regel høyest i etasjer nær bakkenivå, og målinger anbefales til og med tredje etasje.

Hvorfor er radon så farlig? 
Vi vet alle at røyking øker sjansen for lungekreft. Radon er nesten like farlig, og regnes som den nest hyppigste årsaken til utvikling av lungekreft etter røyking.

Det medfører altså en helserisiko å oppholde seg i bygninger med høy radonkonsentrasjon. Likevel utsettes vi for radon både hjemme, på jobb og i forbindelse med ulike fritidsaktiviteter. Kartlegging av radonnivå og tiltak for reduksjon av radonkonsentrasjon vil således gi oss en solid helsegevinst. 

Hvordan er det med radon der jeg holder til – på jobb og hjemme? 
Ulike grunnforhold gir forskjellige konsentrasjoner. Det enkleste er å kontakte kommunen, teknisk etat. De har ofte god oversikt over utsatte områder.

Radonnivåer
Etter anbefalinger fra Strålevernet skal det igangsettes tiltak dersom et oppholdsrom har en konsentrasjon over 100 Bq/m3. Videre anbefaler Strålevernet at radonnivåer alltid skal være lavere enn en maksimumsgrense på 200 Bq/m3.

Tiltak mot radon

Det finnes forskjellige måter å gjennomføre tiltak på. Når man har kartlagt kilden til radonproblemet kan slike tiltak være tetning av hull, sprekker og åpninger i konstruksjonen. Videre er det mulig med etterisolering, tettere rørgjennomføringer og ekstra sikring av støpeskjøter i overgangen mellom gulv og vegg. Balansert ventilasjon, flere lufteventiler og endring av trykkforhold blant annet ved hjelp av en radonbrønn, vil også redusere bygningens radonkonsentrasjon. Hvilke tiltak som velges er blant annet avhengig av hustype, ventilasjonsforhold og grunnforhold.