918 55 022 svein@otakst.no

Boligsalgsrapport

En boligsalgsrapport er et dokument som beskriver boligens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand. Takstmannen går under befaringen igjennom boligen både utvendig og innvendig, foretar nødvendige målinger, sjekker nødvendige papirer, – for så å utferdige dokumentet Boligsalgsrapport. Her fremkommer eventuelle tilstandssvekkelser og mangler som boligen måtte ha i forhold til norsk standard.

Momenter som beskrives er:

 • Grunn og fundamenter
 • Drenering
 • Veggkonstruksjon og utvendige fasader
 • Vinduer og dører
 • Takkonstruksjon
 • Taktekking
 • Takrenner, nedløp og beslag
 • Terrasse, balkong og utvendige trapper
 • Piper og ildsteder
 • Innvendige overflater
 • Innvendige trapper
 • VVS (ventilasjon, varme og sanitær)
 • Elektrisk anlegg
 • Terrengforhold

I tillegg gis ofte en beskrivelse av hvert enkelt rom, mht. vegger, gulv og tak

Tips før takstmannen kommer

Ha klar en ”Boligmappe” med tegninger, kvitteringer på utført arbeid, rapport fra feier, rapport fra el-tilsyn osv. Dette er viktige dokumenter for mitt arbeid.

Tenk gjennom om det har vært eller er skader, feil eller mangler ved boligen. Notér gjerne ned på et ark, slik at jeg får alle opplysningene. Notér også ned dersom det har vært foretatt oppussing, ombygging, utskifting, og når boligen sist ble malt utvendig osv. Sett opp stigen, slik at jeg får sett på tak, takrenner og beslag.

På bad og andre våtrom bør sluk være rengjort, og ventilasjon være lett tilgjengelig for inspeksjon. Vennligst ikke bruk dusjen de siste timene før jeg kommer. Ha varmtvannsberederen tilgjengelig dersom det lar seg gjøre.

Tilrettelegg for inspeksjon av kjeller/loft og sikringsskap. Er det behov for gardintrapp for å komme til på loft, er det fint om du setter den frem. Jeg har behov for å komme til langs alle yttervegger i kjeller/underetasje, så det er fint om disse områdene er ryddet.

Boligsalgsrapport dokumenter

I tillegg til dette, så er det veldig viktig at du finner dokumentasjon på det utførte arbeidet på boligen din, da en mangel på dette automatisk vil gi en dårligere tilstandsgrad.

Dokumentasjon på det elektriske

Samsvarserklæringen
Samsvarserklæring er eiers garanti for at planlegging, utførelse og endring av elektriske anlegg er i henhold til gjeldende sikkerhetskrav. Eier har krav på en slik garanti både for nye elektriske anlegg, og der det blir foretatt endringer på et eksisterende anlegg.

Rapport fra risikovurdering
En beskrivelse av hvilke forutsetninger som ligger til grunn for prosjektering og utførelse av arbeidene. Rapporten skal også beskrive spesielle forhold ved installasjonen og begrunne eventuelle avvik fra normal praksis og anvendte normer. Krav til å gjennomføre risikovurdering finnes i Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 16.

Rapport fra sluttkontroll
Dokumentasjon på at de utførte installasjonsarbeidene er kontrollert visuelt og gjennom målinger og tester.

Kursfortegnelse i sikringsskapet
En beskrivelse for hvilke deler av anlegget de ulike kursene forsyner. Videre skal det opplyses tekniske spesifikasjoner for kursene, så som anvendte sikringsstørrelser, ledningsversnitt etc.

Utstyrsdokumentasjon
Dette kan være montasje- og brukerveiledninger på det utstyret og materiellet som er benyttet i anlegget, eksempelvis termostater, varmeovner, lamper etc. For større anlegg kan det være nødvendig med tavledokumentasjon, installasjonstegninger, dokumentasjon på jordingsanlegg etc.

Dokumentasjon på våtrom/membran

Godkjent dokumentasjon:

 • Dokumentasjon fra 3.parts kontroll etter TEK 10
 • Skriftlig dokumentasjon fra godkjent faglært, kombinert med sted og tid
 • Vanntest med bilder.

Ikke god nok dokumentasjon:

 • Faktura på innkjøpte materialer
 • Eiers egenerklæring
 • Sjekkliste for utførelse

Det er også behov for dokumentasjon på andre installasjoner, som gassovn, gasskomfyr, oljetanker, FDV-dokumentasjon, (forvaltning, drift, og vedlikehold), og lignende.