918 55 022 svein@otakst.no

Viktige ord/uttrykk ved omsetning av eiendom

GRUNNBOKEN: Register over tinglyste rettigheter og heftelser i fast eiendom og andeler i borettslag. Hver registerbetegnelse har et eget grunnboksblad som inneholder opplysninger om hjemmel, pengeheftelser, servitutter og grunndata.

GRUNNBOKSHJEMMEL: Den grunnboken utpeker som formell eier av en eiendom har grunnbokshjemmel. Hjemmel overføres som oftest til ny eier ved skjøte. Men den kan også skje med hjemmelserklæring i forbindelse med arv og skifte når hjemmelseier er død eller f.eks. ved dom. 

HEFTELSE: Særlig innskrenkning i eierens rett til en eiendom eller gjenstand. Rettighetshaver til heftelse kan være personer eller en annen eiendom. Eksempler er panterett og forkjøpsrett. 

HJEMMELSHAVER: Den grunnboken utpeker som formell eier av en eiendom/borettsandel er hjemmelshaver og har grunnbokshjemmel. Hjemmelshaver har rettsvern. Hovedregel er at ingen kan selge, pantsette eller tinglyse andre heftelser på en eiendom uten samtykke fra hjemmelshaver. Krav til samtykke gjelder ikke for utleggsforretninger og rettsavgjørelser som er bindende for den som har grunnbokshjemmel. 

SIKRINGSOBLIGASJON: Et midlertidig pantedokument som tinglyses i forbindelse med omsetning av en eiendom. Pålydende er ofte kjøpesummen og dokumentet inneholder som regel en urådighetserklæring. Dette hindrer selger i å oppta nye lån med pant i eiendommen eller tinglyse andre frivillige heftelser uten tillatelse fra megler. Obligasjonen skal sikre et betryggende oppgjør for kjøper og selger. 

TINGLYSING: Gir rettsvern for rettigheter i fast eiendom og andel i borettslag ovenfor tredjemann. Tinglyste dokumenter blir registrert i grunnboken for fast eiendom og grunnboksen for andeler i borettslag. 

URÅDIGHETSERKLÆRING: Ved å tinglyse en urådighetserklæring vil ikke hjemmelshaver (eier) kunne disponere over eiendommen uten samtykke fra rettighetshaver. 

UTLEGGSFORRETNING: Et ledd i tvangsinndrivelse av pengekrav. Et utlegg tinglyses på en eiendom når kreditor for et lån ønsker å sikre kravet. Blir pantesikkerheten tinglyst, kan eiendelene senere bli tvangssolgt av namsmyndighetene. 

Kilde: Statens kartverk